Liu, Yu, Qi Xia, Jianling Xia, Hua Zhu, Haihong Jiang, Xiangjian Chen, Yuancai Zheng, Fangyi Zhang, and Shi Li. 2018. “The Impact of Marriage on the Overall Survival of Prostate Cancer Patients: A Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Analysis”. Canadian Urological Association Journal 13 (5). https://doi.org/10.5489/cuaj.5413.