Xiao, Jing, Xiangyu Wang, Jun Li, Miaomiao Wang, Tiandong Han, Caixiang Zhang, Yuan Du, Gangyue Hao, and Ye Tian. 2018. “Treatment of Upper Urinary Tract Stones With Flexible Ureteroscopy in Children”. Canadian Urological Association Journal 13 (3). https://doi.org/10.5489/cuaj.5283.