Lu, Yang, Fan Tianyong, Wei Qiang, Cu Xiaobo, Bu Siyuan, and Han Ping. 2012. “Early Immune Outcome of Retroperitoneal Laparoscopic Radical Nephrectomy for Localized Renal Cell Carcinoma: A Prospective, Randomized Study”. Canadian Urological Association Journal 6 (6):e242-8. https://doi.org/10.5489/cuaj.124.