CUAJ, E. CUAJ Media Kit 2020. Canadian Urological Association Journal, v. 12, n. 12, 7 Jan. 2019.