(1)
Wu, C.; Jarvi, K. Mechanisms of Chronic Urologic Pain. CUAJ 2018, 12, S147-8.