(1)
Afshar, K.; Domes, T. Varicocele. CUAJ 2018, 12, S34-6.